Ontdek alle belevenissen op de kaart / lijst of

We zijn nu met 1981 fans en hebben 6865 belevenissen met elkaar gedeeld
Flat piece of wood for layout purposes

Voorwaarden Ontmoet een Zeeuw

Deze voorwaarden zijn aanvullend op de Algemene Voorwaarden van Fan van Zeeland.  Bekijk ook de Algemene voorwaarden.

Voorwaarden Ontmoet-een-Zeeuw

Artikel 1: Definities
In deze voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
- Ambassadeur: De deelnemer die in het kader van het concept “Ontmoet een Zeeuw” Content op het Platform plaatst en zich ter zake op het Platform registreert.
- Activiteit: Elke handeling of samenspel van handelingen die als doel heeft c.q. als doel hebben om binding en/of saamhorigheidsgevoel tussen de provincie Zeeland en/of de toeristische industrie in de provincie en/of de Zeeuwen enerzijds en de bezoeker c.q. gast anderzijds tot stand te brengen of te versterken.

Artikel 2: Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn, naast de Algemene Voorwaarden, van toepassing op elk gebruik van het Platform Fan van Zeeland in het kader van het concept “Ontmoet een Zeeuw”. 
2. Werknemers van VVV Zeeland zijn niet bevoegd om met Ambassadeurs afspraken te maken die afwijken van deze Aanvullende voorwaarden, tenzij na daartoe schriftelijk verstrekte volmacht van het bestuur van VVV Zeeland.
3. VVV Zeeland behoudt zich het recht voor om de Aanvullende voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De wijzigingen en/of aanvulling zullen alsdan van kracht zijn vanaf de door VVV Zeeland vastgestelde datum, doch niet eerder dan dat VVV Zeeland aan de Ambassadeur een redelijke mogelijkheid heeft geboden om van de wijzigingen en/of aanvullingen kennis te nemen. Indien de Ambassadeur niet akkoord gaat met de gewijzigde en/of aangevulde voorwaarden, is VVV Zeeland gerechtigd tot Royement.
4. Indien de tekst van deze voorwaarden voor meerderlei uitleg vatbaar blijkt te zijn, zal de tekst worden uitgelegd op een wijze die de belangen van VVV Zeeland het meeste dient.

Artikel 3: Registratie
1. De Deelnemer die Ambassadeur wenst te worden, dient de daartoe op het Platform gestelde vragen in het kader van de Registratie geheel te doorlopen. De Registratie behelst het opgeven van gegevens, ondermeer betreffende de identiteit en overige gegevens van de persoon die Ambassadeur wenst te worden. Rechtspersonen of natuurlijke personen die handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf kunnen géén Ambassadeur worden.
2. De Deelnemer die Ambassadeur wenst te worden zal bij de Registratie alleen naar waarheid verklaren en zich niet voordoen als een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon. zich onthouden van het gebruik van andere dan hun werkelijke namen, adresgegevens en overige gegevens zoals deze bij de Registratie worden gevraagd. 
3. De Ambassadeur is verplicht om VVV Zeeland schriftelijk of per e-mail op de hoogte te brengen indien één of meerdere gegevens als bedoeld in artikel 3.1 wijzigen en wel binnen een termijn van zeven dagen nadat de betreffende gegevens zijn gewijzigd.
4. In het kader van de Registratie wordt een gebruikersnaam en password aangemaakt. De Ambassadeur is gehouden tot geheimhouding van deze gebruikersnaam en dit password en zal deze niet aan derden verstrekken. Het is de taak van de Ambassadeur om al die maatregelen te treffen om ongeautoriseerd toegang tot het Platform te voorkomen. Indien de Ambassadeur ontdekt dat er ongeautoriseerd door derden gebruik wordt gemaakt van de gebruikersnaam en/of het password van de Ambassadeur, is de Ambassadeur verplicht op dat per omgaande aan VVV Zeeland te melden. Indien VVV Zeeland ontdekt dat er ongeautoriseerd door derden gebruik wordt gemaakt van de gebruikersnaam en/of het password van de Ambassadeur, kan VVV Zeeland overgaan tot Schorsing.

Artikel 4: Het Platform en het gebruik ervan door de Ambassadeur
1. Indien de Ambassadeur een Activiteit organiseert en voor de melding van deze Activiteit gebruik maakt van het Platform, zal de Ambassadeur:
- De Activiteit op een zodanige wijze beschrijven dat daaruit slechts een positief beeld over de provincie Zeeland en/of de toeristische industrie in de provincie en/of de Zeeuwen kan ontstaan en/of worden afgeleid;
- Al die informatie betreffende de Activiteit vermelden die de gast redelijkerwijs nodig heeft om de kunnen beoordelen of door de gast lichamelijk, geestelijk of anderszins beperkingen bestaan die aan een veilige en plezierige deelname aan de Activiteit in de weg kunnen staan. 
- Vermelden dat voor de organisatie van de Activiteit geen kosten in rekening worden gebracht;
- Vermelden welke kosten verbonden zijn aan deelname aan de Activiteit;
- Vermelden dat het de uitsluitende bevoegdheid is van de Ambassadeur om een keuze te maken welke personen aan de Activiteit mogen deelnemen;
- Vermelden hoeveel personen kunnen deelnemen aan de Activiteit, waarbij het maximaal aantal personen niet meer dan zes zal zijn; 
- Iedere persoon die zich voor een Activiteit aanmeldt, mededelen dat zijn aanmelding is ontvangen en daarbij tevens mededelen of deze persoon ook daadwerkelijk aan de Activiteit kan deelnemen.
- Het mogelijk maken dat personen zich tot één week vóór de datum waarop de Activiteit plaatsvindt daarvoor kunnen aanmelden, tenzij het maximum aantal personen dat kan deelnemen reeds is bereikt. 

Artikel 5: De Activiteiten
1. Elke Ambassadeur zal niet meer dan vier met elkaar vergelijkbare activiteiten per kalenderjaar organiseren.
2. De Activiteit dient in de provincie Zeeland plaats te vinden.
3. De Activiteit dient een karakter te hebben die past bij het imago van VVV Zeeland en het imago van de provincie Zeeland dat VVV Zeeland uitdraagt.
4. De Activiteiten mogen niet vergelijkbaar zijn met activiteiten die normaliter in het economisch verkeer slechts tegen betaling worden verricht.
5. De Activiteiten mogen geen commercieel doel hebben.

Artikel 6: Aansprakelijkheid en vrijwaring 
1. De informatie die door Ambassadeurs op het Platform wordt ingebracht, wordt niet door VVV Zeeland gecontroleerd op juistheid of volledigheid. Wel spant VVV Zeeland zich in om gebruik van het Platform en daarin ingebrachte Content die in strijd is met deze Algemene voorwaarden tegen te gaan. VVV Zeeland is echter niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor het gebruik en de Content zoals deze door de Ambassadeur of derden in het Platform is ingebracht, noch voor handelingen of nalaten van Ambassadeurs of derden op het Platform.
2. VVV Zeeland is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die de Ambassadeur lijdt als gevolg van:
- de onmogelijkheid om Content op het Platform in te brengen;
- onbereikbaarheid of onraadpleegbaarheid van Content op het Platform;
- onjuistheden of onvolledigheden van Content op het Platform;
- inbreuk door derden op rechten die Ambassadeur heeft ten aanzien van Content op het Platform.
3. Indien VVV Zeeland door een persoon wordt aangesproken tot vergoeding van schade die deze persoon heeft geleden als gevolg van door een Ambassadeur in het Platform ingebrachte Content, is de Ambassadeur gehouden om VVV Zeeland te vrijwaren tegen deze aanspraken.
4. VVV Zeeland is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die een persoon door deelname aan de Activiteit, wijziging van de Activiteit of annulering van de Activiteit mocht lijden. Indien VVV Zeeland door een persoon wordt aangesproken tot vergoeding van schade die deze persoon ter zake heeft geleden, is de Ambassadeur gehouden om VVV Zeeland te vrijwaren tegen deze aanspraken.

Artikel 7: Toepasselijk recht & geschillen
1. Op elke rechtsverhouding tussen VVV Zeeland en de Ambassadeur zal alleen Nederlands recht van toepassing zijn.
2. Geschillen tussen VVV Zeeland en de Ambassadeur kunnen alleen worden voorgelegd aan de rechter in het arrondissement waarin VVV Zeeland is gevestigd.