Ontdek alle belevenissen op de kaart / lijst of

We zijn nu met 1977 fans en hebben 6918 belevenissen met elkaar gedeeld
Flat piece of wood for layout purposes

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze Algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
- De Stichting: De Stichting VVV Zeeland, gevestigd te 4357 EB Domburg, gemeente Veere, aan de Schuitvlotstraat 32, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Zuid-West-Nederland te Middelburg onder nummer 59689897 en geregistreerd bij de belastingdienst onder BTW-nummer NL853605877B01.
- De Deelnemer: De geregistreerde natuurlijke persoon of rechtspersoon.
- Het Platform: Het Internetplatform “Fan van Zeeland”, zijnde een digitale dienst van de Stichting die wordt aangeboden binnen de door of namens de Stichting gehoste website www.fanvanzeeland.nl.
- Registratie: De door een natuurlijke persoon of rechtspersoon te doorlopen procedure met als doel het worden van Deelnemer van het Platform.
- Schorsing: de door de Stichting verrichte handeling waardoor de Deelnemer tijdelijk, voor een door de Stichting te bepalen duur van maximaal één jaar, geen gebruik meer kan maken van het Platform.
- Royement: de door de Stichting verrichte handeling waardoor de Deelnemer blijvend geen gebruik meer kan maken van het Platform.
- Content: alle door Deelnemers in het Platform ingebrachte informatie betreffende Deelnemers en/of derden.

Artikel 2: Toepasselijkheid
1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Registratie en elk gebruik van het Platform.
2. Werknemers van de Stichting zijn niet bevoegd om met Deelnemers afspraken te maken die afwijken van deze Algemene voorwaarden, tenzij na daartoe schriftelijk verstrekte volmacht van het bestuur van de Stichting.
3. De Stichting behoudt zich het recht voor om de Algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De wijzigingen en/of aanvulling zullen alsdan van kracht zijn vanaf de door de Stichting vastgestelde datum, doch niet eerder dan dat de Stichting aan de Deelnemer een redelijke mogelijkheid heeft geboden om van de wijzigingen en/of aanvullingen kennis te nemen. Indien de Deelnemer niet akkoord gaat met de gewijzigde en/of aangevulde voorwaarden, is de Stichting gerechtigd tot Royement.
4. Indien de tekst van de Algemene voorwaarden voor meerderlei uitleg vatbaar blijkt te zijn, zal de tekst worden uitgelegd op een wijze die de belangen van de Stichting het meeste dient.

Artikel 3: Registratie
1. De natuurlijke persoon of rechtspersoon die Deelnemer wenst te worden van het Platform, dient de Registratie geheel te doorlopen. De Registratie behelst het opgeven van gegevens, ondermeer betreffende de indentiteit en overige gegevens van de persoon die Deelnemer wenst te worden.
2. De natuurlijke persoon of rechtspersoon die Deelnemer wenst te worden zal bij de Registratie alleen naar waarheid verklaren en zich niet voordoen als een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon. zich onthouden van het gebruik van andere dan hun werkelijke namen, adresgegevens en overige gegevens zoals deze bij de Registratie worden gevraagd.
3. De Deelnemer is verplicht om de Stichting schriftelijk of per email op de hoogte te brengen indien één of meerdere gegevens als bedoeld in artikel 3.1 wijzigen en wel binnen een termijn van zeven dagen nadat de betreffende gegevens zijn gewijzigd.
4. In het kader van de Registratie wordt een gebruikersnaam en password aangemaakt. De Deelnemer is gehouden tot geheimhouding van deze gebruikersnaam en dit password en zal deze niet aan derden verstrekken. Het is de taak van de Deelnemer om al die maatregelen te treffen om ongeautoriseerd toegang tot het Platform te voorkomen. Indien de Deelnemer ontdekt dat er ongeautoriseerd door derden gebruik wordt gemaakt van de gebruikersnaam en/of het password van de Deelnemer, is de Deelnemer verplicht op dat per omgaande aan de Stichting te melden. Indien de Stichting ontdekt dat er ongeautoriseerd door derden gebruik wordt gemaakt van de gebruikersnaam en/of het password van de Deelnemer, kan de Stichting overgaan tot Schorsing.

Artikel 4: het Platform en het gebruik ervan door de Deelnemer
1. De Stichting streeft ernaar om het Platform 24 uur per dag en 7 dagen per week voor Deelnemers beschikbaar te laten zijn en de in het Platform opgeslagen informatie zo zorgvuldig mogelijk te behandelen, maar de Stichting geeft ter zake geen enkele garantie. Indien al dan niet door de Deelnemer ingebrachte Content niet beschikbaar mochten zijn of verloren mocht gaan, dan is de Stichting terzake jegens de Deelnemer nimmer aansprakelijk.
2. De Deelnemer maakt op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico gebruik van het Platform. De Deelnemer garandeert dat de door de Deelnemer op het Platform ingebrachte Content nimmer in strijd is met de wet, noch in strijd is met enige op de wet gebaseerde andere regelgeving.
3. De Deelnemer garandeert dat de door de Deelnemer op het Platform ingebrachte Content:
- in algemene zin opbouwend en betamelijk is;
- relevant is voor Zeeland c.q. op enigerlei wijze betrekking op Zeeland heeft;
- geen haat zaait, oproept tot geweld, niet discriminatoir, niet onnodig kwetsend, niet intimiderend is en geen aanleiding geeft tot en/of uiting is van agressie, treiteren of aanzetten tot treiteren;
- positief en constructief is, niet gericht tegen iets of iemand maar voor iets of iemand;
- niet pornografisch, erotisch of gewelddadig van aard is en geen links of andere verwijzingen bevatten naar pornografisch, erotisch, gewelddadig of ander al dan niet illegaal materiaal;
- ideëel van aard is en daarom geen commerciele doel kent,
- geen spam, geen MLM, geen product- of dienstpromotie, geen loterij, kansspel of investering bevat of omvat;
- geen privé-gegevens of vertrouwelijke informatie van of over derden bevat of andere informatie bevat die een privacy- of beveiligingsrisico vormt voor derden;
- geen inbreuk maakt op rechten van derden;
- geen informatie bevat of promoot waarvan de Deelnemer weet of had moeten vermoeden dat deze vals of misleidend is;
- geen spam bevat, of het mogelijk maakt dat virussen of 'bots', 'worms' of enige andere computercodes, -bestanden of -programma’s toegang tot het Platform verkrijgen dan wel hun makers c.q. gebruikers toegang tot het Platform verschaffen.
4. De Deelnemer garandeert dat de door de Deelnemer op het Platform ingebrachte Content zijn eigendom is en geen inbreuk maakt op eigendomsrechten en/of andere (intellectuele eigedoms-) rechten van derden.
5. De Stichting heeft te allen tijde het recht om door de Deelnemer in het Platform ingebrachte Content te redigeren en/of in te korten.
6. Indien de door de Deelnemer op het Platform ingebrachte Content in strijd is met het bepaalde in artikel 4.3 en/of 4.4 , dan wel de Deelnemer handelt in strijd met artikel 4.3 en/of 4.4, is de Stichting gerechtigd de door de Deelnemer ingebrachte Content te verwijderen en over te gaan tot Schorsing of Royement.

Artikel 5: intellectuele eigendomsrechten van de Deelnemer
1. De intellectuele eigendomsrechten van de Deelnemer ten aanzien van de Content op het Platform, waaronder in ieder geval begrepen het auteursrecht, blijven bij de Deelnemer, tenzij de Stichting en de Deelnemer anders overeenkomen.
2. Op eerste verzoek van de Stichting verleent de Deelnemer aan de Stichting een eeuwigdurende kostenloze licentie ten aanzien van het gebruik van de Content, zulks niet alleen voor gebruik op het Platform, doch eveneens voor gebruik op andere al dan niet digitale communicatiemiddelen.

Artikel 6: aansprakelijkheid en vrijwaring
1. De informatie die door Deelnemers van het Platform wordt ingebracht, wordt niet door de Stichting gecontroleerd op juistheid of volledigheid. Wel spant de Stichting zich in om gebruik van het Platform en daarin ingebrachte Content die in strijd is met deze Algemene voorwaarden tegen te gaan. De Stichting is echter niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor het gebruik en de Content zoals deze door de Deelnemer of derden in het Platform is ingebracht, noch voor handelingen of nalaten van Deelnemers of derden op het Platform.
2. De Stichting is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die de Deelnemer lijdt als gevolg van:
- de onmogelijkheid om Content op het Platform in te brengen;
- onbereikbaarheid of onraadpleegbaarheid van Content op het Platform;
- onjuistheden of onvolledigheden van Content op het Platform;
- inbreuk door derden op rechten die Deelnemer heeft ten aanzien van Content op het Platform.
3. Indien de Stichting door een derde wordt aangesproken tot vergoeding van schade die deze derde heeft geleden als gevolg van door een Deelnemer in het Platform ingebrachte Content, is de Deelnemer gehouden om de Stichting te vrijwaren tegen deze aanspraken.

Artikel 7: Toepasselijk recht & geschillen
1. Op elke rechtsverhouding tussen de Stichting en de Deelnemer zal alleen Nederlands recht van toepassing zijn.
2. Geschillen tussen de Stichting en de Deelnemer kunnen alleen worden voorgelegd aan de rechter in het arrondissement waarin de Stichting is gevestigd.

Voorwaarden deelname Fan van Zeeland-Fotowedstrijd 2018 'Laat zien waarom jij Fan van Zeeland bent!' 

  • Deelname met meerdere foto’s is toegestaan.
  • Door deel te nemen aan de fotowedstrijd geeft de deelnemer VVV Zeeland het recht de ingezonden foto’s zonder enige vergoeding aan de deelnemer en vrij van rechten te publiceren en kunnen de foto’s derhalve ook voor commerciële doeleinden gebruikt worden.
  • VVV Zeeland zal de fotograaf bij gebruik van de foto’s niet persoonlijk op de hoogte stellen.
  • De deelnemer dient de auteursrechten van de ingezonden foto’s te bezitten en VVV Zeeland te vrijwaren van iedere aanspraak door derden, betreffende de inhoud en de vorm van de werken.
  • De Fan van Zeeland fotowedstrijd loopt vanaf 1 april 2018 tot 1 november 2018
  • Na deze datum worden, door een jury, de winnaars geselecteerd. Over de uitslag van deze wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd.
  • Wie besluit om deel te nemen aan deze Fan van Zeeland fotowedstrijd, geeft daarbij automatisch aan dat alle bovengenoemde voorwaarden en de gebruikersvoorwaarden van Fan van Zeeland worden geaccepteerd.
  • Gewonnen prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of een andere prijs, al dan niet met een vergelijkbare waarde.

Prijzen & jurering
De hoofdprijs is een geldprijs van € 250,00

Aanvullende voorwaarden Ontmoet een Zeeuw

Deze aanvullende voorwaarden gelden in aanvulling op de Algemene Voorwaarden.

Artikel 1: Aanvullende definities
In deze Aanvullende voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
- Ambassadeur: De deelnemer die in het kader van het concept “Ontmoet een Zeeuw” Content op het Platform plaatst en zich ter zake op het Platform registreert.
- Activiteit: Elke handeling of samenspel van handelingen die als doel heeft c.q. als doel hebben om binding en/of saamhorigheidsgevoel tussen de provincie Zeeland en/of de toeristische industrie in de provincie en/of de Zeeuwen enerzijds en de bezoeker c.q. gast anderzijds tot stand te brengen of te versterken.

Artikel 2: Toepasselijkheid
1. Deze Aanvullende voorwaarden zijn, naast de Algemene Voorwaarden, van toepassing op elk gebruik van het Platform in het kader van het concept “Ontmoet een Zeeuw”.
2. Werknemers van VVV Zeeland zijn niet bevoegd om met Ambassadeurs afspraken te maken die afwijken van deze Aanvullende voorwaarden, tenzij na daartoe schriftelijk verstrekte volmacht van het bestuur van VVV Zeeland.
3. VVV Zeeland behoudt zich het recht voor om de Aanvullende voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De wijzigingen en/of aanvulling zullen alsdan van kracht zijn vanaf de door VVV Zeeland vastgestelde datum, doch niet eerder dan dat VVV Zeeland aan de Ambassadeur een redelijke mogelijkheid heeft geboden om van de wijzigingen en/of aanvullingen kennis te nemen. Indien de Ambassadeur niet akkoord gaat met de gewijzigde en/of aangevulde voorwaarden, is VVV Zeeland gerechtigd tot Royement.
4. Indien de tekst van de Aanvullende voorwaarden voor meerderlei uitleg vatbaar blijkt te zijn, zal de tekst worden uitgelegd op een wijze die de belangen van VVV Zeeland het meeste dient.

Artikel 3: Registratie
1. De Deelnemer die Ambassadeur wenst te worden, dient de daartoe op het Platform gestelde vragen in het kader van de Registratie geheel te doorlopen. De Registratie behelst het opgeven van gegevens, ondermeer betreffende de identiteit en overige gegevens van de persoon die Ambassadeur wenst te worden. Rechtspersonen of natuurlijke personen die handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf kunnen géén Ambassadeur worden.
2. De Deelnemer die Ambassadeur wenst te worden zal bij de Registratie alleen naar waarheid verklaren en zich niet voordoen als een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon. zich onthouden van het gebruik van andere dan hun werkelijke namen, adresgegevens en overige gegevens zoals deze bij de Registratie worden gevraagd.
3. De Ambassadeur is verplicht om VVV Zeeland schriftelijk of per email op de hoogte te brengen indien één of meerdere gegevens als bedoeld in artikel 3.1 wijzigen en wel binnen een termijn van zeven dagen nadat de betreffende gegevens zijn gewijzigd.
4. In het kader van de Registratie wordt een gebruikersnaam en password aangemaakt. De Ambassadeur is gehouden tot geheimhouding van deze gebruikersnaam en dit password en zal deze niet aan derden verstrekken. Het is de taak van de Ambassadeur om al die maatregelen te treffen om ongeautoriseerd toegang tot het Platform te voorkomen. Indien de Ambassadeur ontdekt dat er ongeautoriseerd door derden gebruik wordt gemaakt van de gebruikersnaam en/of het password van de Ambassadeur, is de Ambassadeur verplicht op dat per omgaande aan VVV Zeeland te melden. Indien VVV Zeeland ontdekt dat er ongeautoriseerd door derden gebruik wordt gemaakt van de gebruikersnaam en/of het password van de Ambassadeur, kan VVV Zeeland overgaan tot Schorsing.

Artikel 4: Het Platform en het gebruik ervan door de Ambassadeur
1. Indien de Ambassadeur een Activiteit organiseert en voor de melding van deze Activiteit gebruik maakt van het Platform, zal de Ambassadeur:
- De Activiteit op een zodanige wijze beschrijven dat daaruit slechts een positief beeld over de provincie Zeeland en/of de toeristische industrie in de provincie en/of de Zeeuwen kan ontstaan en/of worden afgeleid;
- Al die informatie betreffende de Activiteit vermelden die de gast redelijkerwijs nodig heeft om de kunnen beoordelen of door de gast lichamelijk, geestelijk of anderszins beperkingen bestaan die aan een veilige en plezierige deelname aan de Activiteit in de weg kunnen staan.
- Vermelden dat voor de organisatie van de Activiteit geen kosten in rekening worden gebracht;
- Vermelden welke kosten verbonden zijn aan deelname aan de Activiteit;
- Vermelden dat het de uitsluitende bevoegdheid is van de Ambassadeur om een keuze te maken welke personen aan de Activiteit mogen deelnemen;
- Vermelden hoeveel personen kunnen deelnemen aan de Activiteit, waarbij het maximaal aantal personen niet meer dan zes zal zijn;
- Iedere persoon die zich voor een Activiteit aanmeldt, mededelen dat zijn aanmelding is ontvangen en daarbij tevens mededelen of deze persoon ook daadwerkelijk aan de Activiteit kan deelnemen.
- Het mogelijk maken dat personen zich tot één week vóór de datum waarop de Activiteit plaatsvindt daarvoor kunnen aanmelden, tenzij het maximum aantal personen dat kan deelnemen reeds is bereikt.

Artikel 5: De Activiteiten
1. Elke Ambassadeur zal niet meer dan vier met elkaar vergelijkbare activiteiten per kalenderjaar organiseren.
2. De Activiteit dient in de provincie Zeeland plaats te vinden.
3. De Activiteit dient een karakter te hebben die past bij het imago van VVV Zeeland en het imago van de provincie Zeeland dat VVV Zeeland uitdraagt.
4. De Activiteiten mogen niet vergelijkbaar zijn met activiteiten die normaliter in het economisch verkeer slechts tegen betaling worden verricht.
5. De Activiteiten mogen geen commercieel doel hebben.

Artikel 6: Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. De informatie die door Ambassadeurs op het Platform wordt ingebracht, wordt niet door VVV Zeeland gecontroleerd op juistheid of volledigheid. Wel spant VVV Zeeland zich in om gebruik van het Platform en daarin ingebrachte Content die in strijd is met deze Algemene voorwaarden tegen te gaan. VVV Zeeland is echter niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor het gebruik en de Content zoals deze door de Ambassadeur of derden in het Platform is ingebracht, noch voor handelingen of nalaten van Ambassadeurs of derden op het Platform.
2. VVV Zeeland is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die de Ambassadeur lijdt als gevolg van:
- de onmogelijkheid om Content op het Platform in te brengen;
- onbereikbaarheid of onraadpleegbaarheid van Content op het Platform;
- onjuistheden of onvolledigheden van Content op het Platform;
- inbreuk door derden op rechten die Ambassadeur heeft ten aanzien van Content op het Platform.
3. Indien VVV Zeeland door een persoon wordt aangesproken tot vergoeding van schade die deze persoon heeft geleden als gevolg van door een Ambassadeur in het Platform ingebrachte Content, is de Ambassadeur gehouden om VVV Zeeland te vrijwaren tegen deze aanspraken.
4. VVV Zeeland is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die een persoon door deelname aan de Activiteit, wijziging van de Activiteit of annulering van de Activiteit mocht lijden. Indien VVV Zeeland door een persoon wordt aangesproken tot vergoeding van schade die deze persoon ter zake heeft geleden, is de Ambassadeur gehouden om VVV Zeeland te vrijwaren tegen deze aanspraken.

Artikel 7: Toepasselijk recht & geschillen
1. Op elke rechtsverhouding tussen VVV Zeeland en de Ambassadeur zal alleen Nederlands recht van toepassing zijn.
2. Geschillen tussen VVV Zeeland en de Ambassadeur kunnen alleen worden voorgelegd aan de rechter in het arrondissement waarin VVV Zeeland is gevestigd.